Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Powrót   

 

         Uczeń będzie oceniany stopniem szkolnym od 1 do 6 z uwzględnieniem + i -, za wyjątkiem oceny 1 i 6.

         Uczeń uzyska ocenę za:

 1. prace klasowe
 2. sprawdziany
 3. odpowiedzi ustne
 4. pracę domową
 5. aktywność na lekcji
 6. pracę domową
 1. Praca klasowa
 • będzie po każdym dziale
 • każda praca klasowa będzie składała się z dwóch części: na poziom p i pp (wymagania p i pp podane są do każdego działu w dalszej części )
 • o szczegółowych wymaganiach na poziom p i pp uczniowie zostaną poinformowani na tydzień przed każdą pracą klasową w formie pisemnej
 • przed każdą pracą klasową będzie lekcja powtórzeniowa
 • ocena za pracę klasową zostanie wystawiona zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego
 • pracę klasową ocenioną na ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną uczeń ma prawo poprawić w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac (poprawia ją poza swoimi lekcjami)
 • przy poprawie pracy klasowej kryteria ocen nie zmieniają się
 • daną pracę klasową uczeń może poprawiać tylko raz
 • ocena z poprawy wpisana jest do dziennika
 • jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły
 • prace klasowe są obowiązkowe
 1. Sprawdziany     
 • będą zapowiadane przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem
 • oceny ze sprawdzianu będą wystawiane w następujący sposób:
 • za 40 % max ilości punktów uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą
 • za 50 % max ilości punktów uczeń otrzyma ocenę dostateczną
 • za 75 % max ilości punktów uczeń otrzyma ocenę dobrą
 • za 95 % max ilości punktów uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą
 • uczeń nieobecny na sprawdzianie może go napisać w możliwie najbliższym terminie
 1. Odpowiedzi ustne
 • uczeń w ciągu semestru może być zapytany z działu który jest w danej chwili omawiany
 • na ocenę z odpowiedzi ustnej ma wpływ: umiejętność formułowania myśli, argumentacja, stosowanie języka matematycznego
 • ocenę otrzymuje zgodnie z wymaganiami p i pp
 1. Praca domowa
 • będzie sprawdzana na ocenę wybiórczo u poszczególnych osób lub w formie sprawdzianu
 • nieodrobioną pracę domową uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji. Zostanie to wtedy odnotowane w dzienniku lekcyjnym znakiem "-" , za 3 minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zgłoszenia nieodrobionej pracy domowej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej
 • praca domowa dla chętnych  - za pięć dodatkowych dobrze zrobionych zadań uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą
 • za wykonanie pomocy dydaktycznej uczeń otrzymuje ocenę co najmniej dobrą
 1. Aktywność na lekcji
 • oceniana jest na każdej lekcji i zapisywana w dzienniku lekcyjnym w postaci kresek  ( 5 kresek to ocena   bardzo dobra)        
 1. Postawa
 • na koniec semestru uczeń zostanie oceniony za postawę jaką reprezentował w trakcie semestru na podstawie KARTY OBSERWACJI UCZNIA
 1. Uwagi końcowe
 • nie ocenia się ucznia przez tydzień, po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole
 • w przypadku dłuższej nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany zaliczyć materiał w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły
 • nie ocenia się ucznia będącego w trudnej sytuacji losowej
 • uczeń który opuścił więcej niż 50 % lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu
 • nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania i nie otrzymał ocen z prac klasowych i sprawdzianów
 • dla uczniów o których mowa w ostatnich dwóch punktach przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny
 • uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji; zostanie to odnotowane w dzienniku lekcyjnym kropką (prawo to nie dotyczy prac klasowych i zapowiedzianych sprawdzianów )
 • Na ocenę semestralną (końcoworoczną) złożą się wymienione wyżej obszary aktywności ucznia w następujących procentach:
 • prace klasowe - 40%
 • sprawdziany - 20%
 • odpowiedzi ustne - 10%
 • odpowiedzi ustne - 10%
 • praca domowa - 10%
 • aktywność na lekcji - 10%
 • Ocenę celującą uczeń może otrzymać za:
 • wiadomości wykraczające poza poziom pp przewidziany w przedmiotowym systemie oceniania
 • sukcesy w konkursach przedmiotowych
 • wykonanie pracy badawczej

 

                    Powrót

Ostatnia zmiana 30.10.2004r. G.Pieciun