Zadania powtórzeniowe z działu "Przekształcenia geometryczne" - kl.III

Powrót

Zadania na ocenę dopuszczającą.

1)       Osiami symetrii narysowanej figury są:

A.   proste a, b, c               B.  proste b i c              C.  proste  a i b                        D. proste a i c                                       

 w0.jpg (10399 bytes)

2)       Czy powyższa figura ma środek symetrii?

3)       Narysuj odcinek AB i prostą p, która nie ma z odcinkiem punktów wspólnych. Narysuj odcinek symetryczny do odcinka AB względem prostej p.

4)       Narysuj odcinek CD i punkt S, który leży poza odcinkiem. Narysuj odcinek symetryczny do odcinka CD względem punktu S.

5)       Podaj współrzędne punktu symetrycznego do punktu P = (-3,4)

a) względem osi OX                       b) względem początku układu współrzędnych

6)       O jaki wektor przesunięto daną figurę ABCDE?

 w1.jpg (3972 bytes)

7)       Narysuj wektor o początku w punkcie A i końcu w punkcie B oraz podaj jego współrzędne gdy        A = (3,0),    B = (-6,2).

Zadania z zakresu podstawowego.

1)       Narysuj dowolny trójkąt i prostą go przecinającą. Przekształć trójkąt przez symetrię względem tej prostej.

2)       Narysuj dowolny czworokąt i przekształć go przez symetrię względem jednego z wierzchołków.

3)       Narysuj osie symetrii danych figur i określ, które z nich są środkowosymetryczne.

 w3.jpg (7769 bytes)

a)                                b)                                         c)                                             d) 

4)       Punkt P(-2,1) przesunięto o wektor u = (4,-3). Jakie współrzędne ma otrzymany punkt?

Zadania z poziomu ponadpodstawowego.

1)       Które zdanie jest fałszywe:

A.      Każdy prostokąt ma dwie osie symetrii i środek symetrii.

B.      Każdy trójkąt równoramienny ma dokładnie jedną oś symetrii i nie ma środka symetrii.

C.      Każdy równoległobok ma oś symetrii i środek symetrii.

D.      Każdy okrąg ma więcej niż jedną oś symetrii i więcej niż jeden środek symetrii.

2)       Narysuj figurę posiadającą środek symetrii i nie posiadającą osi symetrii.

3)       Podaj wzór funkcji liniowej, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji y = -2x + 3 względem:

a) osi OX                     b) osi OY                     c) początku układu współrzędnych

4)       Narysuj obraz trójkąta w przesunięciu o pewien wektor, jeśli wiadomo, że A = (3,0), B = (4,-1),

C = (-2,-1), a obrazem początku układu współrzędnych tym przesunięciu jest punkt O1 = (-2,3).

5)       Prostą y = x przesunięto o wektor u = [2,0]. Jakie pole ma figura ograniczona otrzymaną w ten sposób prostą i osiami układu współrzędnych.

6)       Znajdź współrzędne punktu A(-1,4) w obrocie wokół początku układu współrzędnych współrzędnych o kąt 90°.

                  Powrót

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun