Wymagania z matematyki w klasie III

Powrót   

Liczby i wyrażenia algebraiczne

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • podaje rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego
 • oblicza potęgi i pierwiastki liczb
 • porównuje liczby przedstawine na różne sposoby
 • wykonuje działania na liczbach
 • rozwiązuje zadanie tekstowe zwiazane z działaniami na liczbach
 • zamienia procent na ułamek i odwrotnie
 • oblicza procent danej liczby
 • odczytać diagram procentowy
 • buduje proste wyrażenia algebraiczne
 • obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego
 • przekształca proste wyrażenia algebraiczne
 • zna wzory skróconego mnożenia
 • rozwiązuje proste równanie, nierówność, układ równań

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • podaje rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego
 • oblicza potęgi i pierwiastki liczb
 • porównuje liczby przedstawine na różne sposoby
 • wykonuje działania na liczbach
 • rozwiązuje zadanie tekstowe zwiazane z działaniami na liczbach
 • zamienia procent na ułamek i odwrotnie
 • oblicza procent danej liczby
 • odczytać diagram procentowy
 • buduje proste wyrażenia algebraiczne
 • oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego
 • przekształca proste wyrażenia algebraiczne
 • zna wzory skróconego mnożenia
 • rozwiązuje proste równanie, nierówność, układ równań

Funkcje

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • odczytuje informacje z wykresu
 • przedstawia funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki
 • odczytuje (wyznacza) wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z tabeli lub wykresu
 • wskazuje (oblicza) miejsce zerowe funkcji
 • sporządza wykres funkcji
 • sprawdza czy punkt należy do wykresu funkcji
 • rozwiązuje graficznie układ równań
 • określa monotoniczność funkcji
 • podaje punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY

 

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • przedstawia wykres funkcji spełniającej warunki
 • podaje argumenty dla których funkcja (dwie funkcje) przyjmuje wartości dodatnie i ujemne
 • graficznie rozwiązuje nierówność
 • podaje własności funkcji liniowej
 • oblicza pole figury ograniczonej wykresami funkcji
 • wyznacza wzór funkcji  znając np.punkty na osiach OX i OY lub wsp. kierunkowy i punkt (dwa punkty)
 • szkicuje hiprbole i parabole
 • odczytuje z wykresu hiperboli i paraboli zbiór argumentów dla których funkcja przyjmuje określone wartości oraz wartość minimalną i maksymalną
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z funkcjami  

Wielokąty, koła i okręgi

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • oblicza miary kątów trójkąta
 • oblicza boki trójkąta prostokątnego wykorzystując tw. Pitagorasa
 • oblicza pole i wysokość trójkąta równobocznego znając jego bok
 • oblicza pole i obwód dowolnego trójkąta
 • oblicza pole czworokąta
 • oblicza długość okręgu i pole koła znając promień lub średnicę
 • oblicza długość łuku i pole wycinka koła oblicza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego
 • zna twierdzenia o kątach wpisanych i środkowych
 • oblicza długość odcinka w układzie współrzędnych
 • oblicza dł. promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych  na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie

 

 

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:) 

 • rozwiązuje trójkąt prostokątny
 • oblicza pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji
 • wyznacza kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
 • oblicza pole wielokąta
 • oblicza pole figury zawartej między prostymi zapisanymi wzorem
 • oblicza pole koła znając jego obwód i odwrotnie
 • oblicza pole odcinka koła
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielokątami
 • stosuje wiadomości o kącie wpisanym i środkowym w zadaniach
 • oblicza obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami
 • oblicza pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
 • oblicza odległość miedzy środkami okręgów, znając ich promienie i położenie
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem okręgów oraz z okręgami wpisanymi w wielokąty foremne (też w ukł. współrzędnych).

Przekształcenia geometryczne

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • znajduje punkty i figury symetryczne do danych względem prostej i względem punktu oraz wzlędem osi i poczatku układu współrzędnych
 • określa własności punktów symetrycznych
 • wskazuje osie i srodki symetrii prostych figur
 • przesuwa figure o dany wektor
 • okresla współrzędne punktu po przesunięciu o dany wektor
 • określa współrzedne wektora przesunięcia
 • określa współrzędne wektora, znając współrzędne jego początku i końca
 • określa współrzędne wektora przeciwnego do danego
 • rozpoznaje figurę i figurę obróconą o kąt

 

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • wskazuje osie i środki symetrii figur złożonych
 • buduje figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii
 • podaje wzór funkcji liniowej, symetrycznej do danej względem osi i początku układu współrzędnych
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z przesunięciem o wektor
 • określa współrzędne wierzchołków figury przesuniętej
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane ze złożeniem przesunięć
 • rozwiązuje zadanie tekstowe związane z przesunięciem wykresu funkcji liniowej o wektor
 • obraca figurę o dany kąt
 • określa kąt obrotu
 • określa współrzędne punktu po obrocie o wielokrotność kąta prostego

Figury podobne

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • zapisać proporcję odcinków leżących na ramionach kąta przeciętych prostymi równoległymi
 • zapisać proporcję odcinków leżących na ramionach kąta i na prostych równoległych
 • dzielić konstrukcyjnie odcinek na równe części oraz w danym stosunku
 • określić skalę podobieństwa
 • podać wymiary figury podobnej w danej skali
 • sprawdzić podobieństwo prostokątów i trójkątów prostokątnych o danych wymiarach
 • kreślić figury jednokładne
 • stosować twierdzenie Talesa w nieskomplikowanych zadaniach

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • stosować twierdzenie Talesa w zadaniach trudniejszych (również twierdzenie odwrotne)
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi
 • określić stosunek pól figur podobnych
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostokątami  i trójkątami prostokątnymi podobnymi
 • określić współrzędne punku jednokładnego
 • rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednokładnością

Bryły

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • Określać ilość wierzchołków, krawedzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa
 • Obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa i ostrosłupa.
 • Rozpoznać siatkę graniastosłupa.
 • Obliczać pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa.
 • Rysować graniastosłup  prosty i ostrosłup w rzucie równoległym.
 • Rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym.
 • Określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury.
 • Kreślić siatke walca i stożka.
 • Obliczać pole powierzchni walca i stożka.
 • Obliczać pole powierzchni i objętość kuli.

 

 

 

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • Zamieniać jednostki pola i jednostki objętości.
 • Rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem lub ostrosłupem.
 • Obliczyć długość odcinka w graniastosłupie lub ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°.
 • Obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej.
 • Rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością walca, stożka lub kuli.
 • Rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków oraz ze stożkiem ściętym.
 • Stosować twierdzenie Pitagorasa lub własności trójkątów prostokątnych w zadaniach o walcu i stożku.
 • Obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka.
 • Rozwiązać zadanie tekstowe związane ze zmianą kształtu brył przy stałej objętości.

                      Powrót    

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun