Wymagania z matematyki w klasie II

Powrót   

Potęgi i pierwiastki

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • Zapisuje liczby w postaci potęg i obliczać potęgi o wykładnikach naturalnych.
 • Oblicza proste wyrażenia arytmetyczne zawierające potęgi.
 • Mnoży i dzielić potęgi o tych samych podstawach.
 • Przedstawia potęgi w postaci iloczynu i ilorazu potęg o tych samych podstawach.
 • Potęguje potęgi.
 • Potęguje ilorazy i iloczyny.
 • Zapisuje ilorazy i iloczyny potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi.
 • Doprowadza wyrażenia do prostej postaci, stosując działania na potęgach.
 • Oblicza pierwiastki II i III stopnia z liczb nieujemnych.
 • Wyłącza czynnik przed znak pierwiastka.
 • Oblicza pierwiastki z kwadratów i sześcianów liczb.

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • Stosuje mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach  oraz potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń.
 • Stosuje działania na potęgach do doprowadzania wyrażeń do prostych postaci oraz w zadaniach tekstowych.
 • Oblicza wartości wyrażeń zawierających potęgi o wykładnikach ujemnych.
 • Wykonuje porównywanie ilorazowe liczb podanych w notacji wykładniczej.
 • Stosuje wzory na obliczanie pierwiastka iloczynu i ilorazu liczb do obliczania wartości liczbowej wyrażeń.
 • Usuwa niewymierność z mianownika.
 • Doprowadza wyrażenia algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do prostszej postaci.
 • NA 6 - Zapisuje liczby w systemach niedziesiątkowych i odwrotnie.
 • Przekształca wyrażenia arytmetyczne zawierające potęgi i pierwiastki.

Długość okręgu i pole koła

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • oblicza długość okręgu i pole koła, znając jego promień lub średnicę
 • wyznacza promień lub srednicę znając długość okręgu
 • rozwiązuje nieskomplikowane zadania tekstowe związane z długością okręgu i polem koła

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • wyznacza promień lub średnicę znając pole koła
 • oblicza pole koła znając jego obwód
 • oblicza obwód koła znając jego pole
 • oblicza pola nietypowych figur, wykorzystując wzór na pole koła
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z obwodami i polami figur

Wyrażenia algebraiczne

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • buduje i odczytuje proste wyrażenia algebraiczne
 • redukuje wyrazy podobne
 • opuszcza nawiasy
 • mnoży sumy algebraiczne przez liczby i przez jednomiany
 • oblicza wartości liczbobwe wyrażeń
 • doprowadza wyrażenia do prostszych postaci
 • mnoży sumy algebraiczne
 • zna wzory skróconego mnożenia i stosuje je
 • rozwiązuje proste równania i nierówności

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:) 

 • buduje i odczytuje wyrażenia o złożonej konstrukcji
 • wyraża pola figur w postaci wyrażeń algebraicznych
 • przekształca wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia
 • stosuje wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu równań i nierówności
 • usuwa niewymierność z mianownika
 • wyłącza czynnik przed nawias
 • wyraża treść zadań za pomocą równań lub nierówności i rozwiązuje je stosując wzory skróconego mnożenia
 • stosuje wzory skróconego mnożenia przy dowodzeniu

Układy równań

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • podaje przykładowe rozwiązanie równań I stopnia z dwiema niewiadomymi
 • zapisuje treści zadań w postaci układów równań
 • sprawdza czy dane pary liczb spełniają układ równań
 • wyznacza niewiadome z  równań
 • rozwiązuje proste układy metodą podstawiania i przeciwnych współczynników

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • określa rodzaje układów równań
 • tworzy układy równań o danych rozwiązaniach
 • rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą układów równań
 • rozwiązuje układy równań z parametrem
 • rozwiązuje układy równań wyższych stopni
 • dobiera współczynniki układów równań, aby otrzymać żądane rodzaje układów  

Trójkąty prostokątne

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • oblicza długości przeciwprostokątnej i przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym korzystając z twierdzenia Pitagorasa
 • sprawdza, czy trójkąty o danych bokach są prostokątne
 • stosuje twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach
 • wyznacza odległości między dwoma punktami w układzie współrzędnych
 • oblicza długość przekątnej kwadratu, znając długość jego boku
 • oblicza wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • konstruuje odcinki wyrażone liczbami niewymiernymi
 • stosuje twierdzenie Pitagorasa (i odwrotne) w zadaniach tekstowych
 • sprawdza czy trójkąty leżące w układzie współrzędnych są prostokątne
 • oblicza długości boków i pola wielokątów w układzie współrzędnych
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z przekątnymi kwadratów i wysokościami trójkątów równobocznych
 • rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°,30°, 60°

Wielokąty i okręgi

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • konstruuje okręgi opisane na trójkątach
 • określa położenie środków tych okręgów
 • konstruuje okręgi przechodzące przez trzy dane punkty
 • konstruuje styczne do okręgów
 • konstruuje okręgi styczne do prostych
 • konstruuje sześciokąty ni ośmiokąty foremne wpisane w okręgi o danych promieniach
 • oblicza miary kątów wewnętrznych wielokątów foremnych
 • podaje liczby osi symetrii wielokątów foremnych
 • oblicza długość promienia okręgu wpisanego (i opisanego) w kwadrat o danym boku
 • wpisuje i opisuje okręgi na wielokątach

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • rozwiązuje zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgami opisanymi na trójkątach
 • rozwiazuje zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane ze stycznymi do okręgów
 • konstruuje okrąg styczny do ramion kąta ostrego
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielokątami foremnymi
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na wielokątach foremnych
 • zna warunek wpisywania i opisywania okręgu na czworokącie

Graniastosłupy

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • zna sposób tworzenia nazw graniastosłopów
 • wskazuje krawędzie prostopadłe i równoległe
 • określa liczbę wierzchołków, ścian i krawędzi  graniastosłupów
 • rysuje graniastosłupy proste w rzutach równoległych
 • kreśli siatki graniastosłupów o podstawach trójkątnych i czworokątnych
 • oblicza pole powierzchni prostopadłościanu
 • oblicza objętości graniastosłupów
 • wskazuje kąty między przekątnymi i krawędziami oraz między przekątnymi a podstawami
 • zna zasady zamiany jednostek objętości

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • oblicza sumy długości krawędzi graniastosłupów
 • zamienia jednostki objetości
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z polami powierzchni i objętościami graniastosłupów obliczać długości przekątnych ścian graniastosłupów jako przekątnych prostokątów
 • oblicza długości przekątnych dowolnych ścian i przekątnych graniastosłupów
 • oblicza długości krawędzi znając katy między pewnymi odcinkami lub kąty przekątnych z podstawami
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z graniastosłupami z zastosowaniem zależności między bokami i kątami  w trójkątach o kątach 90° , 45° , 45°  oraz 90° , 30° , 60°

Ostrosłupy

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • zna sposób tworzenia nazw ostrosłupów
 • zna budowę ostrosłupa
 • określa liczbę wierzchołków, ścian i krawędzi  ostrosłupów
 • rysuje ostrosłupy proste w rzutach równoległych
 • kreśli siatki ostrosłupów o podstawach trójkątnych i czworokątnych
 • oblicza pole powierzchni ostrosłupa
 • oblicza objętości ostrosłupów
 • wskazuje trójkąty prostokątne, w których występują dane lub szukane odcinki
 • wskazuje katy między krawędziami i między odcinkami a podstawą
 • zasady zamiany jednostek objętości

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • oblicza sumy długości krawędzi ostrosłupów
 • zamienia jednostki objetości
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z polami powierzchni i objętościami ostrosłupów
 • wskazuje kąty między ścianami
 • oblicza długości pewnych odcinków znając kąty między pewnymi odcinkami lub kąty między odcinkami a podstawą
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z graniastosłupami z zastosowaniem zależności między bokami i kątami  w trójkątach o kątach 90° , 45° , 45°  oraz 90° , 30° , 60°

                      Powrót    

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun