Wymagania z matematyki w klasie I

Powrót   

Liczby i działania

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • porównuje liczby wymierne
 • zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej
 • zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie
 • określa na podstawie rozwinięć dziesiętnych, czy dane liczby są  liczbami wymiernymi  
 • zaokrągla liczby do danego rzędu
 • szacuje wyniki działań
 • dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne
 • oblicza ułamki danych liczb
 • znajduje liczby, znając ich ułamki
 • wykonuje działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • znajduje liczby spełniające dane warunki
 • przedstawia rozwinięcia dziesiętne nieskończone, okresowe w postaci ułamków zwykłych
 • dokonuje porównań, szacując w zadaniach tekstowych
 • oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań
 • zapisuje podane słownie wyrażenia arytmetyczne
 • układa odpowiednie wyrazenie arytmetyczne do zadań z treścią i oblicza je
 • uzupełnia brakujące liczby w działaniach tak, aby otrzymać ustalony wynik
 • wstawia nawiasy tak, aby otrzymać żądany wynik

Procenty

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • wskazuje przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym
 • zamienia procenty na ułamki i odwrotnie
 • wyraża w procentach zaznaczone części figur
 • zaznacza procenty danych figur
 • oblicza procenty danych liczb
 • oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • znajduje liczby znając ich procenty
 • przedstawia dane w postaci diagramów
 • odczytuje diagramy procentowe
 • rozwiązuje zadania tekstowe związane z procentami
 • stosuje własności procentów w sytuacji ogólnej

Figury na płaszczyźnie

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • kreśli proste prostopadłe i równoległe
 • dzieli odcinki na połowy
 • konstuuje kąty przystające do danych
 • kreśli poszczególne rodzaje trójkątów
 • zna warunek istnienia trójkąta i sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta
 • rysuje wysokości trójkąta
 • wskazuje figury przystające
 • konstuuje trójkąty o danych trzech bokach
 • rozróżnia rodzaje czworokątów
 • podaje własności czworokątów
 • rysuje przekątne i wysokości czworokątów
 • zamienia jednostki
 • oblicza pola wielokątów
 • odczytuje i zaznacza współrzędne punktów w układzie współrzędnych

Wymagania ponadpodstawowe(uczeń:)

 • stosuje zależności między bokami i kątami w trójkącie do rozwiązywania zadań
 • rozwiązuje zadania konstrukcyjne
 • klasyfikuje czworokąty ze względu na boki oraz kąty
 • stosuje własności czworokatów  w zadaniach
 • rozwiązuje zadania zwiazane z polami czworokątów i trójkątów
 • wyznacza współrzędne brakujacych wierzchołków czworokata w układzie współrzędnych
 • rozwiazuje zadania zwiazane z czworokątami w układzie współrzędnych

 

Kąty w kole

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • rysuje kąty wpisane i środkowe o danej mierze
 • rysuje kąty wpisane i środkowe oparte na danym łuku okręgu
 • zna zależność między kątami wpisanym i śradkowym opartych na tym samym łuku
 • formułuje twierdzenie o katach wpisanych opartych na tym samym łuku

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • formułuje twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu
 • stosuje wiadomości o kątach wpisanym i środkowym w zadaniach tekstowych

Wyrażenia algebraiczne

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • buduje i odczytywać wyrażenia algebraiczne
 • oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
 • porządkuje jednomiany
 • podaje współczynniki liczbowe jednomianów
 • wskazuje wyrazy sum algebraicznych i wyrazy podobne
 • redukuje wyrazy podobne
 • opuszcza nawiasy
 • mnoży i dzieli sumy algebraiczne przez liczby i przez jednomiany

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • buduje i odczytuje wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej
 • oblicza wartości liczbowe wyrażeń po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń
 • stosuje dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych
 • stosuje mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez jednomian w zadaniach tekstowych
 • wyłącza wspólny czynnik przed nawias
 • zapisuje sumy w postaci iloczynu
 • stosuje wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias w zadaniach na dowodzenie

Równania i nierówności

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • zapisuje proste zadania w postaci równań
 • sprawdza czy dana liczba spełnia równanie
 • rozpoznaje równania równoważne
 • rozwiązuje równania o nieskomplikowanej konstrukcji
 • sprawdza czy dana liczba spełnia równanie lub nierówność
 • rozwiązuje proste nierówności
 • przedstawia zbiory rozwiązań na osi liczbowej

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • zapisuje problemy w postaci równań
 • buduje równania o podanych rozwiązaniach
 • rozwiązuje równania i nierówności ze stosowaniem przekształceń na wyrażeniach
 • analizuje treść zadań i wyrażać je za pomocą równań
 • rozwiązuje zadania za pomocą równań
 • przekształca wzory fizyczne i geometryczne
 • rozwiązuje zadania za pomocą nierówności
 • rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną

Symetrie

Wymagania podstawowe (uczeń:)

 • określa własności punktów symetrycznych względem prostej i względem punktu
 • rysuje figury w symetrii osiowej
 • kreśli osie symetrii, względem których dane punkty są symetryczne
 • wskazuje i rysować osie symetrii figur
 • konstruuje symetralną odcinków i dwusieczną kątów
 • znajduje środek symetrii względem  którego punkty są symetryczne
 • podaje własności punktów symetrycznych
 • rysuje figury posiadające środek symetrii
 • wskazuje środek symetrii figur
 • znajduje punkty symetryczne względem osi i początku układu współrzędnych

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń:)

 • wykorzystuje symetrię osiową i środkową  w zadaniach tekstowych
 • znajduje obrazy figur w wyniku kilkakrotnych odbić symetrycznych
 • wskazuje wszystkie osie symetrii figur
 • wykorzystuje własności symetralnej  i dwusiecznej w zadaniach tekstowych
 • wykorzystuje własności punktów symetrycznych w zadaniach
 • wykorzystuje równania do znajdowania współrzędnych punktów symetrycznych względem osi i początku układu współrzędnych

 

                      Powrót    

Ostatnia zmiana 03.01.2003r. G.Pieciun